Skip to main content

การเขียนโปรแกรม เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล PHP MySQL Jquery Bootstarp Modal

ในบทความนี้เป็นการเขียนโปรแกรม เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล ด้วย PHP MySQL และ มีการใช้งานร่วมกับ Bootrap Css


ตัวอย่าง สร้าง ฐานข้อมูล ที่ชื่อ demo และมี Table ที่ชื่อ ว่า user เก็บข้อมูล รายชื่อ และ เบอร์โทร

การสร้าง Class ที่ประกอบไปด้วย Method ต่าง ๆ สำหรับการ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล โดยจะทำงานร่วมกับ JQUER และ Bootstarp

ตัวอย่าง การสร้างไฟล์ database.class.php
สร้าง class Database โดยภายในจะมีMethod ต่าง ๆ ดังนี้
1.Method connect(); //Mehtod สำหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
2.Method get_all_user();//Mehtod สำหรับเรียกดูรายชือ user ทั้งหมด
3.Method get_user();//Mehtod สำหรับ การเรียกข้อมูล เฉพาะตามค่า parameter ที่ส่งมา
4.Method add_user();//Mehtod สำหรับการ เพิ่มข้อมูล
5.Method edit_user();//Mehtod สำหรับการ แก้ไขข้อมูล เฉพาะตามค่า parameter ที่ส่งมา
6.Method delete_user();//Mehtod สำหรับการ ลบข้อมูล  เฉพาะตามค่า parameter ที่ส่งมา

ตัวอย่างไฟล์ index.php ไฟล์ที่ใช้ในการ แสดงผลการทำงาน

ตัวอย่าง ไฟล์ script.js

ตัวอย่างไฟล์ process.php เป็นไฟล์สำหรับการ รับข้อมูล จาก FORM เพื่อ ส่งให้กับ ไฟล์ database.class.php โดยจะมีการสร้าง Object และ เรียกใช้ Method ในการ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล ใน database

ไฟล์ตัวอย่าง