Skip to main content

Create bootable USB สำหรับติดตั้ง Ubuntu

สวัสดีครับ ในบทความนี้ จะเป็นการแนะนำการติดตั้ง Ubuntu ด้วย USB ครับ
เนื่องจากผมเป็นคนส่วนน้อยที่ใช้ Ubuntu เป็นหลักในการทำงาน เลยอยากจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
การติดตั้งและใช้งาน ไว้ดูภายหลัง หรือ หากมีผู้สนใจท่าน อื่น ๆ ก็ยินดีครับ
Read More