Skip to main content

Basic SQL Statement การใช้งาน คำสั่ง SELECT เบื้องต้น Part 2

เป็น Part 2 ของบทความ Basic SQL Statement การใช้งาน คำสั่ง SELECT เบื้องต้น Part 1

SQL SELECT DISTINCT Syntax

DISTINCT คือ คำสั่งสำหรับ แสดงข้อมูล ที่ไม่ซ้ำกัน โดย ถ้าหากมีข้อมูลที่ซ้ำกัน จะแสดง เพียง Records เดียว

ตัวอย่าง ต้องการทราบว่า มีตำแหน่ง (่job_position) อะไรบ้างใน ตาราง employees

สามารถเขียนคำสั่ง SQL ได้ดังนี้

SELECT DISTINCT (job_position) FROM employees

ผลการทำงาน
จะแสดงข้อมูลใน job_position ทั้งหมดที่มีข้อมูลไม่ซ้ำกัน (เนื่องจาก ข้อมูลที่ซ้ำกันจะแสดงแค่ครั้งเดียว)

image-111

SQL ORDER BY Syntax

ORDER BY คือคำสั่งสำหรับการ เรียงลำดับข้อมูล Column ที่เลือก โดยสามารถกำหนด การ เรียงลำดับ (sort)
ได้ 2 รูปแบบ คือ
แบบ desc (descending ) คือการเรียงลำดับจากมากไปน้อย
แบบ asc (ascending ) คือ การเรียบลำดับจากน้อยไปมาก
แต่หากไม่กำหนด รูปแบบ ค่าเริ่มต้น จะเรียง แบบ asc

ตัวอย่าง ต้องการแสดงข้อมูล ชื่อพนักงาน (first_name) โดยเรียบลำดับจาก น้อยไปหามาก

สามารถเขียนเป็นคำสั่ง SQL ได้ดังนี้

SELECT * FROM employees ORDER BY first_name ASC

ผลการทำงาน

image-2aaaa

 

SQL LIKE Syntax

LIKE คือคำสั่ง ค้นหา ข้อความ หรือ ตัวเลข ภายใน Column ที่มีข้อมูลภายในตรงกับที่กำหนด

รูปแบบคำสั่ง ใช้  เครื่องหมาย % (percent) เพื่อกำหนดรูปแบบในการค้นหาข้อมูล

ตัวอย่าง  แสดงข้อมูล ทีมี ตัวอักษร an เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย

SELECT * FROM employees WHERE first_name LIKE "%an%"

ผลการทำงาน – แสดงข้อมูล ใน column  first_name ทีมีคำว่า an ประกอบอยู่ด้วย

image-4dd

ตัวอย่าง แสดงข้อมูล ที่มี ตัวอักษร D อยู่เป็นลำดับแรก

SELECT * FROM `employees` WHERE first_name LIKE "D%"

ผลการทำงาน – แสดงข้อมูล ใน column first_name ทีมีคำว่า D อยู่เป็นลำดับแรก

image-3sdfsaf

ตัวอย่าง แสดงข้อมูล ที่มีตัวอักษร E อยู่ลำดับสุดท้าย

SELECT * FROM employees WHERE first_name LIKE "%E"

ผลการทำงาน – แสดงข้อมูล ใน column first_name ทีมีคำว่า E อยู่เป็นลำดับสุดท้าย

image-544

 

SQL IN Syntax

IN คือคำสั่ง ในการ ค้นหาข้อมูลภายใน Column ที่กำหนด

ตัวอย่าง ต้องการค้นหาข้อมูลในพนักงานที่ มีข้อมูล company คือ  Skinder  หรือ Fiveclub

สามารถเขียนเป็น คำสั่ง SQL ได้ดังนี้

SELECT * FROM employees  WHERE company IN('Skinder','Fiveclub')

ผลการทำงาน 

image-7s

 

SQL COUNT(*) Syntax

COUNT() คือ Function สำหรับนับจำนวน ซึ่งจะ คืนค่า จำนวนทั้งหมดของข้อมูล Column ที่กำหนด

ตัวอย่าง ต้องการนับจำนวน พนักงานทั้งหมดในตาราง employees

สามารถเขียนเป็นคำสั่ง SQL ได้ดังนี้

SELECT COUNT(*) FROM employees

เครื่องหมาย * คือ การนับจำนวนทั้งหมดที่มีภายใน ตาราง employees

ผลการทำงาน

image-8s

 

 

ตัวอย่าง ต้องการนับจำนวนพนักงาน ที่มี ตำแหน่ง คือ Marketing Manager

สามารถเขียนเป็นคำสั่ง SQL ได้ดังนี้

SELECT  COUNT(*)   FROM  employees   WHERE  job_position  =  'Marketing Manager'

ผลการทำงาน – แสดงจำนวน พนักงานที่มีตำแหน่ง คือ Marketing Manager

image-10f

 

 

 

SQL GROUP BY Syntax

GROUP BY คือ คำสั่งสำหรับจัดกลุ่มข้อมูล โดย สามารถใช้คำสั่ง SQL Function ทาง คณิตศาสตร์ เพื่อคำนวณข้อมูลที่ถูกจัดกลุ่มไว้ได้

ตัวอย่าง ต้องการ แสดงข้อมูล ตำแหน่ง และ จำนวนพนักงานในแต่ละตำแหน่ง

สามารถเขียนเป็นคำสั่ง SQL ได้ดังนี้

SELECT job_position,COUNT(*) FROM employees GROUP BY job_position

ผลการทำงาน

image-11aa